“ធនធានមនុស្សរបស់យើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតំលៃបំផុត យើងចូលរួមសហការគ្នាក្នុងការផ្តល់ឱកាសក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៅក្នុងជីវិត។”

សូមស្វាគមន៍មកកាន់អែលខេន ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏សម្បូរបែប និងធ្វើអោយក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកសំរេចបានជោគជ័យ។

មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាបេះដូងនិងដួងព្រលឹងរបស់អែលខេន ហើយនោះជាអ្វីដែលយើងតែងតែគិតគូរ។

ពួកយើងផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេនិងធ្វើអោយពួកគេយល់ច្បាស់អំពីក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ។គុណតំលៃរប

ស់យើងធ្វើអោយយើងធ្វើការ ដោយបេះដូង នឹងបេះដូង ហើយបរិយាកាសនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយើងជំរុញអោយយើងធ្វើការងារកាន់តែទូលំទូលាយ។

ពួកយើងផ្តល់អោយមានការអភិវឌ្ឍន៏ចំណេះដឺងក៏ដូវជាភាពរីកចំរើនគ្មានដែនកំណត់ព្រោះយើងជឿជាក់លើសក្តានុពលរបស់អ្នកហើយ ផ្តល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកសំរេចបាននូវក្តីសុបិន្ត និង កសាងអនាគតរ

បស់អ្នក។ចូលរួមនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរជាមួយយើង ដោយបេះដូងនិងបេះដូងដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នា។

null

វប្បធម៌របស់យើង >

null

ជីវិតនៅក្រុមហ៊ុនអែលខេន >

ពានរង្វាន់

ភ្នាក់ងារធនធានមនុស្ស HR ASIA • ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ល្អបំផុតក្នុងការចូលបំរើការងារក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពីភ្នាក់ងារ 2014, 2015 & 2016
ពានរង្វាន់ប្រាក់ផ្នែកធនធានមនុស្ស • ជម្រើសដ៏ល្ងបំផុតរបស់និយោជកក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ 2013
ពានរង្វាន់ផ្នែកធនធានមនុស្សលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក • ទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកធនធានមនុស្សក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនល្អបំផុតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០១០ 2010
ទទួលបានពានរង្វាន់ • អ្នកអភិវ្ឍន៏មនុស្សដ៏ពូកែបំផុតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយ Deloittee Kassimchan and the Edge ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ 2003

តើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃអង្គភាពដែលធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន?