សេវាកម្មអតិថិជន


ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី

សេវាកម្មអតិថិជន
លេខទូរស័ព្ទ: +60 3 7783 3060
អ៊ីម៉ែល: customerservice@elken.com

ម៉ោងធ្វើការ
ច័ន្ទ – សុក្រ: 10am – 6pm
សៅរ៍: 10am – 3pm

ប្រទេស សិង្ហបុរី

សេវាកម្មអតិថិជន
លេខទូរស័ព្ទ: +65 674 64911
អ៊ីម៉ែល: customerservice@elken.com

ម៉ោងធ្វើការ
ច័ន្ទ – សៅរ៍: 10am – 6pm

ប្រទេស ព្រុយណេ

សេវាកម្មអតិថិជន
លេខទូរស័ព្ទ: +673 223 6127
អ៊ីម៉ែល: customerservice@elken.com

ម៉ោងធ្វើការរ
ច័ន្ទ – សៅរ៍: 10am – 6pm

ប្រទេស ហុងកុង

សេវាកម្មអតិថិជន
លេខទូរស័ព្ទ: +852 3181 5000
អ៊ីម៉ែល: customerservice@elken.com

ម៉ោងធ្វើការ
ច័ន្ទ – សៅរ៍: 10am – 6pm

ប្រទេសថៃ

សេវាកម្មអតិថិជន
លេខទូរស័ព្ទ: +662 096 1945
អ៊ីម៉ែល: customerservice@elken.com

ម៉ោងធ្វើការ
ច័ន្ទ – សៅរ៍: 10am – 6pm

ប្រទេសតៃវ៉ាន់

សេវាកម្មអតិថិជន
លេខទូរស័ព្ទ: +886-4-2329 2786
អ៊ីម៉ែល: customerservice@elken.com

ម៉ោងធ្វើការ
ច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ: 10am – 6pm

ប្រទេសហ្វីលីពីន

សេវាកម្មអតិថិជន
លេខទូរស័ព្ទ: +63 905 212 5908
អ៊ីម៉ែល: customerservice@elken.com

ម៉ោងធ្វើការ
ច័ន្ទ – សៅរ៍: 10am – 6pm

កម្ពុជា

សេវាកម្មអតិថិជន
លេខទូរស័ព្ទ: +855 23 9823 23
អ៊ីម៉ែល: customerservice@elken.com

ម៉ោងធ្វើការ
ច័ន្ទ – សៅរ៍: 10am – 6pm