ការិយាល័យកណ្តាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់លេខ២៨E2
ជាន់ទី២  អគារ អាយខន ប្រូហ្វេសិនណល លេខ២១៦ (មហាវិថី ព្រះនរោត្តម)
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌ័ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេស កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ: +៨៥៥ (០)២៣ ៩៨ ២៣ ២៣
ទូរសារលេខ : +៨៥៥ (០)២៣ ៩៩ ៣៨ ៣៨