ទីតាំងការិយាល័យ


CAMBODIA
#28, E2,
The iCON Professional Building,
216, Norodom Blvd,
Tonle Bassac, Chamkarmon,
Phnom Penh, Cambodia
លេខទូរស័ព្ទ: +855 23 9823 23
ទូរសារ: +855 23 9938 38
HEAD OFFICE, KUALA LUMPUR
Elken Sdn Bhd
20, Bangunan Elken, Jalan 1/137C,
Batu 5, Jalan Kelang Lama,
58000 Kuala Lumpur, Malaysia
លេខទូរស័ព្ទ: +603 7985 8888
ទូរសារ: +603 7785 9284
SINGAPORE
No.1 Sims Lane,
#03-03, #03-04,
Singapore 387355
លេខទូរស័ព្ទ: +65 674 64911
ទូរសារ: +65 674 61172
BSB
Block B, Unit 6, 7 & 8
Setia Kenangan 2, Spg 150-5-13-18,
Jalan Jame’Asr Kg Kiarong,
Mukim Gadong B BE 1318,
Brunei Darussalam
លេខទូរស័ព្ទ: +673 223 6127
ទូរសារ: +673 223 6130
ESS: +673 223 6131
HONG KONG
Room 3601, 36/F,
Ace Tower, Windsor House,
311 Gloucester Road,
Causeway Bay, Hong Kong.
លេខទូរស័ព្ទ: +852 3181 5000
ទូរសារ: +852 3181 5050
BANGKOK
1 Fortune Tower, 20th Floor,
Ratchadaphisek Rd.,
Dindaeng, Dindaeng,
Bangkok 10400, Thailand.
លេខទូរស័ព្ទ: +662 096 1945
ទូរសារ: +662 096 1953
TAICHUNG
8F., No. 220, Sec. 2, Taiwan Blvd., West Dist., Taichung City 40354, Taiwan.
លេខទូរស័ព្ទ: +886-4-2329 2786
ទូរសារ: +886-4-2329 2513
KAOHSIUNG
Rm. 3, 3F., No. 12, Bo’ai 3rd Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 81367, Taiwan.
លេខទូរស័ព្ទ: +886-7-3488 777
ទូរសារ: +886-7-3456 023
PHILIPPINES
Parc Royale, Unit 101 Ground Floor,
Julia Vargas Avenue, Ortigas, Pasig City,
Philippines.
លេខទូរស័ព្ទ: +63 905 212 5908