សៀមរាប

ផ្ទះលេខ B6, បុរី ភើហ្វិកអង្គរ, ភូមិសាលាកន្សែង, ឃុំស្វាយដង្គុំ, ក្រុងសៀមរាប, ខេត្តសៀមរាប

+855 012 75 7778