កំណត់សំគាល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

កំណត់សំគាល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកថារាល់ពត៌មានឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រើក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនឬពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន (អែលខេន យើង ពួកយើង យើង) ឬអាចត្រូវបានជ្រើសរើសនៅថ្ងៃក្រោយពីទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូនពីមុនតាមរយៈការបំពេញបែបបទសុំជាសមាជិក អែលខេន ឬជាសមជិករបស់អែលខេនហើយ។

រាល់ពត៌មានឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនអាចរាប់បញ្ជូល តែមិនកំណត់ឈ្មោះ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ លេខទំនាក់ទំនង រូបថត រូបភាព និងការចែករំលែកពីសាក្សីក្រោយការប្រើប្រាស់ផលិផល និងទិន្នន័យផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

  1. ១ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការបំពេញបែបបទ
  2. ២ ដើម្បីទាក់ទង និងជួយសមាជិកភាពរបស់អ្នក និងសំរាប់ការធ្វើសម្រង់ពត៌មានទាក់ទងនិងសកម្មភាពផ្សេងៗ
  3. ៣ សំរាប់ការទូទាត់ ផលប្រយោជន៌ និងសម្របសំរួលកម្ជីផ្សេងៗ
  4. ៤ សំរាប់ការបោះពុម្ភផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន ធ្វើ ប្រូម៉ូសិន និងទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ
  5. ៥ សំរាប់ការចូលរួមប្រជុំ សិក្ខាសាលា យុទ្ធនាការផ្សេងៗ
  6. ៦ សំរាប់ផ្តល់ជូនក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនទាក់ទងនឹងផលិតផល ឱកាសធ្វើជំនួញ និង សេវាដៃគូធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុន
  7. ៧ សំរាប់ធ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្សេងៗរបស់លោកអ្នក
  8. ៨ សំរាប់តម្រូវការផ្នែកច្បាប់ និងជាជំនួយដល់តម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាល ឬការស៊ើបអង្គេតរបស់សមត្ថកិច្ច ស្របច្បាប់ ដើម្បីអោយប្រាកដ និងសមស្របតាមច្បាប់សមាជិកនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេន និងនិតិវិធីផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុននិង
  9. ៩ គោលបំណងផ្សេងៗដោយផ្ទាល់ ឬមិនផ្ទាល់ទាក់ទងទៅនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអែលខេនខាងលើ ប្រសិនបើលោកអ្នកខនខានក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដល់យើងខ្ញុំឬប្រសិនបើពេលក្រោយមិនយល់ស្របសំរាប់ដំណើរការ (លើសពីបំណងផ្សេងៗនៃទីផ្សារផ្ទាល់) យើងនឹងមិនអាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកក្នុងគោលបំណងផ្សេងទៀតបានឡើយ។

ទិន្នន័យ និងពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកអាននឹងត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈទាក់ទង និងកិច្ជប្រតិបត្តការណ៍របស់យើង អជ្ញាប័ណ្ណ ដៃគូរជំនួញ សមាជិកឬអ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងសំរាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតទាក់ទងផ្ទាល់ និងគោលបំណងដូចខាងលើ។

លើសពីនេះទៅទៀតទិន្នន័យនិងពត៌មាននេះអាចត្រូវបានរក្សាទុកឬបញ្ជូនបន្តទៅទូទាំងប្រទេសតាមចំណុចគោលដៅដែលបានកំណត់។យើងធានាដល់ការផ្ទេរបែបបទពាក់ពន្ធនិងច្បាប់ការពារទិន្នន័យហើយរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកសមស្របទៅតាមពេលវេលានិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងទៀត។នៅពេលដែលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឬពត៌មានពីអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដល់យើង នោះលោកអ្នកត្រូវបញ្ជាក់

និងមានការយល់ព្រមអនុញ្ញាតិអោយលោកអ្នកយកទៅប្រើប្រាស់សមស្របព្រមទាំងមានការការពារនូវទិន្នន័យទាំងនោះ។ ស្របពេលដែលយើងរក្សាទុកទិន្នន័យនិងពត៌មានដោយត្រឹមត្រូវ នោះលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវ និងប្រាកដថាពត៌មាន និងទិន្នន័យដែលផ្តល់ជូនយើងទាំងនោះ ពិតប្រាកដ ច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវ មិននាំអោយយល់ខុស និងជាទិន្នន័យថ្មី។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណូមពរចង់ផ្លាស់ប្តូរឬកែតម្រូវទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ឬមានកំណត់ក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ណាមូយដែលលោកអ្នកគិតថាមិនចាំបាច់ សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកសេវាកម្មបំរើអតិថិជនតាមលេខទូរស័ព្វ+603 7985 8888

(ភាសាអង់គ្លេសគឺជាច្បាប់គោលក្នុងការបកប្រែភាសាស្តីពីកំណត់សំគាល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះ)