ធ្វើឱ្យរីកចម្រើនដល់សុខុមាលភាពនៃបណ្តាសហគមន៍ នាំមកនូវក្តីសង្ឃឹម ការផ្តល់អំណាច និងបង្កើតឱកាសផ្សេងៗសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា។

អស់រយៈពេល ២១ ឆ្នាំនេះ យើងបាន ផ្តួចផ្តើមជំរុញ សកម្មភាពទទួលខុសត្រូវសង្គម ដើម្បីបង្កើនភាពប្រសើរនៃជីវិតរស់នៅ និងធ្វើឱ្យមានភាពផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុង និងនៅជុំវិញបរិស្ថានដែលយើង ធ្វើប្រតិបត្តិការ។

មិនកំណត់ថាជាការផ្តួចផ្តើមគំនិតអំពី ការយល់ដឹង ផ្នែកសុខភាព និង អាហារូបត្ថម្ភ ការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់បេសកកម្ម ជួយសង្គ្រោះ គ្រោះមហន្តរាយ ការរៀបចំ យុទ្ធនាការ រៃអង្គាសប្រាក់ ឬ សម្រាប់ កម្មវិធីសុខុមាលភាព យើងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពដើម្បីជំរុញឲ្យជីវិតមានភាពប្រសើរ និងផ្តល់នូវឥទ្ធិពលល្អនៅជុំវិញពិភពលោក។

មូលនិធិ អែលខេនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី៖

  • កែលម្អ សុខភាព និង សុខុមាលភាព របស់សហគមន៍
  • កាត់បន្ថយការរងទុក្ខ និងនាំមកនូវ ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជន
  • ផ្តល់សិទ្ធិអំណាច ដល់ជួបការលំបាកនិង ក្រីក្រ

 

យើងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយ អង្គការដៃគូ និង មនុស្សរបស់យើង ដើម្បី ដឹកនាំ កម្មវិធីសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍ ក្រុមគ្រួសារ សហគមន៍និង ប្រទេសជាតិ។

តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង របស់ពួកគេយើង នឹងបន្តជួយ មនុស្សរស់នៅក្នុងជីវិតដែលល្អប្រសើរជាងមុន អភិវឌ្ឍតម្រូវការ សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និង ការពង្រឹង មូលដ្ឋានគ្រឹះអប់រំ ត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបាន សមិទ្ធិផលកាន់តែច្រើន នៅក្នុងជីវិត។

មូលនិធិ អែលខេន

social-responsibility-01

ការជួយសហគមន៍

enter

social-responsibility-02

សមាគម សិល្បៈ និង វប្បធម៌

enter