ក្នុងចំណោម ការខិតខំរបស់យើង ក្នុងការផ្តល់នូវ សេចក្ដីស្រឡាញ់ សេចក្ដីមេត្ដាករុណា និងបេះដូង ក្នុងការជួយ សហគមន៍ រួមមាន:

helping-communities-01

គំនិតផ្តួចផ្តើមអំពី សុខភាពនិង អាហារូបត្ថម្ភ

ការរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដែលប្រព្រឹត្តទៅទូទាំងប្រទេស ការរៃអង្គាសប្រាក់ សម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីអំពី ការយល់ដឹងអំពី ជំងឺមហារីក

បេសកកម្ម ជួយសង្គ្រោះ គ្រោះមហន្តរាយ

យុទ្ធនាការ រៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ មូលនិធិ មនុស្សធម៌ Nanyang JE ដើម្បីគាំទ្រដល់ កសិករដែលបានបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ ក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះអាសន្ន ជំងឺរាតត្បាត, និង ការឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារ សំភារៈដែលចាំបាច់ ដល់ជនរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ដ៍សាហាវដែលកើតមានក្នុង ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

យុទ្ធនាការ សុខុមាលភាព

ការរៃអង្គាសប្រាក់ សម្រាប់កុមារ ដែលកំពុងសិក្សា ហើយ រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រ នៅទូទាំងប្រទេស ទស្សនកិច្ច ចែករំលែកអាហារ និង សេចក្ដីស្រឡាញ់ ក៍ដូចជាភាពរីករាយ នៅអង្គការ កុមារកំព្រា ចាស់ជរា និង អង្គការសប្បុរសជននានា នៅទូទាំងប្រទេស។

helping-communities-01

គំនិតផ្តួចផ្តើមអំពី សុខភាពនិង អាហារូបត្ថម្ភ

ការរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដែលប្រព្រឹត្តទៅទូទាំងប្រទេស ការរៃអង្គាសប្រាក់ សម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិស្តីអំពី ការយល់ដឹងអំពី ជំងឺមហារីក

បេសកកម្ម ជួយសង្គ្រោះ គ្រោះមហន្តរាយ

យុទ្ធនាការ រៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ មូលនិធិ មនុស្សធម៌ Nanyang JE ដើម្បីគាំទ្រដល់ កសិករដែលបានបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ ក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះអាសន្ន ជំងឺរាតត្បាត, និង ការឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារ សំភារៈដែលចាំបាច់ ដល់ជនរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ដ៍សាហាវដែលកើតមានក្នុង ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

យុទ្ធនាការ សុខុមាលភាព

ការរៃអង្គាសប្រាក់ សម្រាប់កុមារ ដែលកំពុងសិក្សា ហើយ រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រ នៅទូទាំងប្រទេស ទស្សនកិច្ច ចែករំលែកអាហារ និង សេចក្ដីស្រឡាញ់ ក៍ដូចជាភាពរីករាយ នៅអង្គការ កុមារកំព្រា ចាស់ជរា និង អង្គការសប្បុរសជននានា នៅទូទាំងប្រទេស។