សមាគម សិល្បៈ និងវប្បធម៍ (OACA) ជា មជ្ឈមណ្ឌល មិនរកប្រាក់ចំណេញមួយ ដែលបានបង្កើតឡើង ដើម្បីអភិរក្ស បេតិកភណ្ឌ និងវប្បធម៌ ក្នុងតំបន់អាស៊ី ផ្តល់នូវ វេទិកា អប់រំ និងបណ្តុះទេពកោសល្យនានា។

OACA លើកទឹកចិត្តលើការកោតសរសើរ នៃសិល្បៈ វប្បធម៌ ដោយ៖

OACA2017_1

ការធ្វើឱ្យសិល្បៈ អាចជ្រាបចូលទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា

OACA2017_2

ពង្រឹងចំនេះដឹងស្នាដៃសិល្បៈ តាមរយៈការ ស្រាវជ្រាវ

OACA2017_3

ជាខឿនផ្សាភ្ជាប់ វប្បធម៌ ជាមួយ ការអប់រំ

OACA2017_4

ការប្រមូល និងអភិរក្ស បេតិកភ័ណ្ឌ វប្បធម៌ និង សិល្ប

OACA នេះមានគោលបំណង ដើម្បីក្លាយជាចំណុចបង្គោល នៃការសន្ទនា រវាង វប្បធម៌ចំរុះ ក្នុងបែបបទ សិល្បៈ។

យើងសម្រេចកិច្ចការទាំងអស់នេះតាមរយៈ ការតាំងពិព័រណ៍ តម្រូវសម្រាប់ គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងសង្គម កម្មវិធីអប់រំ យុទ្ធសាស្ត្រ និង ដោយការផ្តល់នូវ ទម្រង់ និងវេទិកាត្រឹមត្រូវ ដែលជាកន្លែងដែល សិល្បករ ជើងចាស់និង អ្នកជំនាញ អាចផ្តួចផ្តើម គំនិត សុន្ទរកថា ការចែករំលែកអំពី សិល្បៈ ភាពប៉ិនប្រសព្វ និង គំនិតច្នៃប្រឌិតនានា។

The OACC was founded as a non-profit art space in 2011 under the auspices of Elken Foundation to promote Malaysian arts and culture to enrich people’s lives through art. One of the main ways OACC promotes cultural art is through the annual Pangkor Island Festival (PIF) sponsored by Elken Foundation as part of Elken’s Corporate Social Responsibility initiative to preserve the country’s rich Asian cultural heritage and provide a platform to nurture upcoming talents.

PIF is a community-based festival held in Pangkor Island every year since 2013. A highly anticipated event, this year’s ‘Art & Seek Carnival’ celebrates diversity in art, culture, music and food under one roof to bring residents and visitors together on a common platform of appreciation and understanding of global arts and culture.

The theme for the 4th Pangkor Island Festival (PIF) 2017 is ‘Kinship: Creating Bonds and Embracing Nature’. This year, in partnership with the International Council of Organisations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF), an Official Partner of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), PIF will show an exciting lineup of international folklore artists from Indonesia, Nigeria and Philippines, along with world-class visual artists from Japan and Taiwan. Visitors will be greeted with a carnival-like atmosphere and enjoy various performances, art & food bazaars, workshops, talks, music, film screening, visual & art installations, exhibitions, heritage & environmental conservation activities and more.

PIF2017_4