រង្វាន់និងស្នាដៃ

ការកំណត់ស្តង់ដារ គួរឱ្យកត់សម្គាល់

 

អែលខេន ត្រូវបានទទួលស្គាល់ ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេ នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ការលក់ ដោយផ្ទាល់ ។ ដោយសារ រចនាសម្ព័ន ប្រតិបតិ្តការ, ផែនការអាជីវកម្ម, ហិរញ្ញវត្ថុ គម្រោងប្រាក់រង្វាន់ និង មនុស្សពិសេសៗរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុននឹងបន្ត ដើម្បីកំណត់ស្តង់ដារខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់។

កិត្តិស័ព្ទ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ


ការបង្កើតថ្មី


និរន្តរភាព