លោក AK Tan

ប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិ

elken-management-aktan-biography-cropped

ក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនៃអែលខេន លោក AK Tan បានចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុននេះឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ដោយមានបុគ្គលិកតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដោយប្រកាន់យកចក្ខុវិស័យមួយដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈការផ្តល់អំណាចដល់មនុស្សឱ្យសម្រេចក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ។ ចក្ខុវិស័យមួយគាត់បានផ្តល់នូវការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលគាត់ដឹកនាំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងដើម្បីឱ្យអែលខេនទទួលបានជោគជ័យកាន់តែធំធេងនៅលើពិភពលោក។

លោក Tan ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបានលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការច្នៃប្រឌិតនិងភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ

អស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកលោក Tan បានដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៏តាមរយៈការច្នៃប្រឌិតជួយសម្រាលដល់ការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ។ ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់បានជួយឱ្យ អែលខេនអភិវឌ្ឍទៅជាក្រុមហ៊ុន បណ្តាញទីផ្សារសកល។

លោក Tan មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ២៥ ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យនេះ។ គាត់មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត (Hons) ពីសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡាយ៉ាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងមុខវិជ្ជារូបវិទ្យានិងអនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Brunel នៃទីក្រុងឡុង។ គាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការអាន និងការធ្វើដំណើរកំសាន្តដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៏ថ្មីៗ