លោកស្រី Pang Min Fah

អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យសកល

elken-management-mspang

លោកស្រី Pang ជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកប្រតិបត្តិការអែលខេន នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរី ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ កម្ពុជា វៀតណាម និងហ្វីលីពីន។

គាត់មានបទពិសោធន៍រយៈពេល១៣ឆ្នាំ នៅក្នុងវិស័យបណ្តាញទីផ្សារ ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ជាអនុប្រធានផ្នែកលក់នៅអែលខេនប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ ក្នុងនាមជាអនុប្រធានផ្នែកលក់គាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការលក់ផលិតផល អែលខេនប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងសមិទ្ធិផលលក់ខ្ពស់បំផុតរបស់សិង្ហបុរីក្នុងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំ។ នៅឆ្នាំ ២០១៦ លោកស្រីបានដឹកនាំ ក្រុមហ៊ុនអែលខេននៅប្រទេសប្រ៊ុយណេ និងទទួលបាននូវការលក់ដ៏ល្អបំផុត។ លោកស្រី Pang Min Fah មានសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Bath នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងបរិញ្ញាបត្រ ពីសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡាយ៉ាប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។