ទស្សនវិស័យរបស់យើង

ធ្វើឲ្យជិវិតរុងរឿង បរិបូណ៍ជាមួយគ្នា

បេសកកម្មរបស់យើង

គោលបំណងចំបងជារួមរបស់យើង គឺការបង្កើនជីវិតរស់នៅដ៍រុងរឿង ជាមួយគ្នា ដោយធ្វើឱ្យ មានភាពខុសគ្នា ជាវិជ្ជមាននៅក្នុង ជីវិតរបស់មនុស្ស។

យើងតែងតែផ្តោតសំខាន់ លើការកសាង មនុស្ស ហើយយើងជឿជាក់ថា យើងនឹងអាចកសាង មនុស្ស គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវ រឿង អស្ចារ្យផ្សេងៗ នៅក្នុងជីវិត។

យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការបង្កើតនូវផលិតផល ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើន ដែលអាចឱ្យ មនុស្សរស់នៅ មានសុខភាពល្អ ជីវិតកាន់តែពេញលេញ ដោយសារយើងបានបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ។

ការចែករំលែក ចំណេះដឹង របស់យើងគឺ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល គាំទ្រ និងណែនាំ មនុស្សរបស់យើង ដើម្បីកសាង អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងធានាអនាគតហិរញ្ញវត្ថុមួយដ៍រឿងមាំ ដោយការផ្តល់ឱ្យពួកគេជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រ និងឧបករណ៍ដែលត្រឹមត្រូវ។


ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម និង គុណតម្លៃរបស់យើង គឺក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ឈាមុខគេទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការផ្តល់នូវឱកាស អាជីវកម្ម ផលិតផលដែលមានគុណភាព សេវាកម្ម និងចំណេះដឹង។

គុណតម្លៃរបស់យើង

គុណតម្លៃ គឺតែងតែមានក្នុង បេះដូងនិង ព្រលឹងនៃអែលខេនរបស់យើង ដោយសារតែគុណតម្លៃនេះធ្វើឲ្យវប្បធម៍របស់យើងមានសណ្ឋានបែបបទត្រឹមត្រូវ និងជំរុញណែនាំយើងឱ្យមានជីវិតរស់នៅប្រសើរឡើង និងមានន័យ។

គុណភាព

អែលខេនស្ថិតនៅជុំវិញមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលផ្តល់នូវ ផលិតផល ដែលមានគុណភាពនិងសេវាកម្មល្អ ។ អែលខេនគឺជាវិថីនៃ ជីវិតរបស់ពួកយើង។

សុចរិតភាព

សុចរិតភាព គឺជានិមិត្តសញ្ញា របស់យើង។ យើងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋាន និងការប្រព្រឹត្តិប្រកបដោយ វិជ្ជាជីវៈ ខ្ពស់បំផុត។

ការគោរព

យើងទទួលស្គាល់ភាពចម្រុះគ្នាជាសម្បត្តិរួមមួយ ហើយយើងផ្តល់តម្លៃ និង គោរព ចរិកលក្ខណៈនៃបុគ្គលិក អ្នកពាក់ព័ន្ធ សហគមន៍និង បរិស្ថានរបស់យើង។

ការប្តេជ្ញាចិត្ត

យើងគាំទ្រនិង ជំរុញឱ្យមានចិត្ដគំនិត ដែលនាំមកនូវភាពជោគជ័យ និង ឧត្តមភាព ។ យើងមានការការប្តេជ្ញាចិត្តលើការអភិវឌ្ឍន៏ឥតឈប់ឈរ និង មានឆន្ទៈក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីភាពជោគជ័យ។

យើងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់ជំហាន។ នៅក្នុង អែលខេន យើងបណ្ដុះគំនិតនៃភាពជាកម្មសិទ្ធដល់សមាជិករបស់យើងដោយការថែរក្សាសាមគ្គីភាពនិងការជឿទុកចិត្តនៅពេលធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសំរេចបានក្តីសុបិន្តរបស់យើង។
អែលខេនប្រកាន់យក គុណតម្លៃ ជាមួយមូលដ្ឋានគ្រឺះនៃវប្បធម៍ បេះដូង និង បេះដូង។


ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម និង គុណតម្លៃរបស់យើង គឺក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ឈាមុខគេទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការផ្តល់នូវឱកាស អាជីវកម្ម ផលិតផលដែលមានគុណភាព សេវាកម្ម និងចំណេះដឹង។